• სასწავლო კურსი
და ...

  ინდიზაინის კურსი: ADOBE INDESIGN CC 2018

  Adobe InDesign _ი არის პროგრამა, რომელიც საგამომცემლო სისტემაში გამოიყენება. ფერთან და გრაფიკასთან მუშაობის გარდა გვაქვს შესანიშნავი ტექსტთან მუშაობის ინსტრუმენტები და ვიზუალური ეფექტები.

  კურსი განკუთვნილია რედაქტორებისთვის, დიზაინერებისთვის, ელექტრონული დოკუმენტების შექმნისათვის.


  Adobe InDesign _ი: მისი ინტერფეისი, გამოყენება პოლიგრაფიაში და საგამომცემლო სისტემაში;
  ✧ მაკეტირება. ძირითადი საშუალებები;
  ✧ მაკეტის ელემენტების შექმნის და მართვის ინსტრუმენტები;
  ✧ ახალი დოკუმენტის შექმნა;
  ✧ პრაქტიკული სამუშაო.

  ✧ ფერადი ბუკლეტის შექმნა;
  ✧ მატერიალის შემოტანა. გრაფიკული და ტექსტური ფაილების შემოტანის ფორმატები;
  ✧ ტექსტის დამუშავება;
  ✧ ბლოკებს შორის ტექსტის გადანაწილება. ტექსტური ბლოკების ერთმანეთთან დაკავშირება;
  ✧ ტექსტი: ძირითადი წესები. გადატანის ნიშნის დასმა და ორთოგრაფიის შემოწმება;
  ✧ სპეცსიმბოლოების და გლიფების გამოყენება;
  ✧ სიების და სხვა ტიპის ელემენტების შექმნა;
  ✧ ილუსტრაციები. ილუსტრაციის გამოსახვის ხარისხის მართვა;
  ✧ მრავალგვერდიან პუბლიკაციასთან მუშაობა;
  ✧ შაბლონების გამოყენება;
  ✧ დოკუმენტის გაფორმება. ფერების და ეფექტების გამოყენება;
  ✧ პრაქტიკული სამუშაო.

  ✧ ბეჭდვისთვის მომზადება და ბეჭდვა;
  ✧ გამოქვეყნების კონტროლი;
  ✧ "ჩამოჭრამდე" და "ჩამოჭრის შემდეგ" გამოცემის ფორმატის აზრი;
  ✧ ფაილის მომზადება სხვა მოწყობილობაზე გადატაანისთვის. ყველა საჭირო კომპონენტის შეკრება ერთ საქაღალდეში;
  ✧ ამობეჭდვა პრინტერზე: პრინტერის სახეები, ბეჭდვის პარამეტრები;
  ✧ ფერის წინასწარი კონტროლი;
  ✧ ბეჭდვის პარამეტრები. PS და PDF ფაილების შექმნა;
  ✧ პარამეტრები;
  ✧ პრაქტიკული სამუშაო .

  ✧ ჟურნალის აწყობა;
  ✧ ჟურნალის აწყობის და მაკეტირების თავისებურებები. ჟურნალის შემადგენლობა. ტიპიური მაკეტები;
  ✧ რამოდენიმე ძირითადი შაბლონის გამოყენება;
  ✧ მოდულის ბადის შექმნა;
  ✧ მრავალსვეტიანობა აწყობისას;
  ✧ პროგრამის ტექსტური რედაქტორის გამოყენება;
  ✧ ჟურნალის სტილებით გაფორმება;
  ✧ რთული ფორმის ბლოკების შექმნა. ბეზიეს მრუდის გამოყენება;
  ✧ კონტურის შექმნა და გამოყენება. კონტურული სურათის განსხვავება გამჭვირვალე ფონიანი სურათისგან;
  ✧ ბლოკების გასწორება და გადანაწილება;
  ✧ რთული კონტურის გამოყენებით ტექსტით გარშემოვლა;
  ✧ გამჭვირვალეობის და ვიზუალური ეფექტების გამოყენება;
  ✧ ცხრილებთან მუშაობა. ცხრილების შექმნა ან შემოტანა. ცხრილების სტილები;
  ✧ პრაქტიკული სამუშაო.

  ✧ მაკეტის მომზადება ამობეჭდვისთვის;
  ✧ ბეჭდვის overprint რეჟიმი და მისი კონტროლი. Separation Preview პანელის გამოყენება ბეჭდვის პრობლემების ადრეული აღმოჩენისათვის (საღებავის ზღვარის გადაცდენა, ტექსტის რასტრირება და სხვ.);
  ✧ გვერდების განლაგების მართვა მაკეტში. მაკეტების შექმნა არასტანდარტული განლაგებით;
  ✧ ბეჭდვის ელემენტების ხარისხის მართვა გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით;
  ✧ პრაქტიკული სამუშაო.

  ✧ გაზეთთან მუშაობა;
  ✧ გაზეთის მაკეთირების და აწყობის თავისებურებები. გაზეთის შემადგენლობა. ტიპური მაკეტები;
  ✧ გაზეთის ტექსტური და გრაფიკული მატერიალის თავისებურებები;
  ✧ პრაქტიკული დავალება: A3 ფორმატის გაზეთის ფრაგმენტის აწყობა;
  ✧ ქვებლოკები (Anchored Block);
  ✧ ტელეპროგრამის აწყობა;
  ✧ ბეჭდვა გვერდებად დაყოფით;
  ✧ PDF ფორმატში ექსპორტი.

  ✧ წიგნის აწყობა;
  ✧ დიდი დოკუმენტების მაკეტირების და აწყობის თავისებურებები. წიგნის ელემენტები. წიგნის ტიპური ფორმატები;
  ✧ წიგნის აწყობა სტილების და ძირითადი შაბლონების გამოყენებით;
  ✧ შენიშვნების შექმნა;
  ✧ ტექსტური ცვლადების გამოყენება. კოლონტიტულები;
  ✧ "პირობითი ტექსტი"-ს გამოყენება;
  ✧ რამოდენიმე გამოქვეყნების გაერთიანება;
  ✧ დაკავშირებული პუბლიკაციების შექმნა;
  ✧ დასათაურების და საგნობრივი მითითების შექმნა;
  ✧ წიგნის მთელი შემცველობის ერთად თავმოყრა;
  ✧ Library ბიბლიოთეკის გამოყენება;
  ✧ პრაქტიკული დავალება: წიგნის აწყობა.

   

  ინდიზაინის კურსის გრაფიკი
  კურსის ხანგრძლივობა (სთ-ებში):15 სთ (10 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
  გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
  ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
  კურსის დაწყების დრო
  (ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
  ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
  ჯგუფში - შევსებისთანვე
  ჯგუფში ჩაწერილი მოსწავლეთა რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი: ინდივიდუალური:200 ლ;
  2 მოსწ. - 150 ლ;
  3 მოსწ. - 120 ლ;
  4 მოსწ. - 100 ლ
  ფასდაკლება: ფასდაკლება მოქმედებს თქვენს მიერ მოყვანილის იგივე ჯგუფში ჩაწერისას და თითოეულ მოყვანილზე შეადგენს 10 %-ტს თქვენთვის

  « დაბრუნება »

  სხვადასხვა